Skip navigation

Finanzbedarf der Verkehrsmuseum Dresden gGmbH

Anträge

A0423/18

Files

Consultations

May 17, 2018
51. Sitzung des Stadtrates
Ö 27. Finanzbedarf der Verkehrsmuseum Dresden gGmbH
Vertagung nach 22 Uhr
public agenda item
June 7, 2018
52. Sitzung des Stadtrates
Ö 9.7. Finanzbedarf der Verkehrsmuseum Dresden gGmbH
Zustimmung, Ja: 62, Nein: 0, Enthaltungen: 0
public agenda item